Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Thông báo kết quả lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021
PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH PHƯỚC HẬU
 
 
 
 

Số: 77./TB-THPH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Phước Hậu, ngày 05 tháng 6 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021
của Trường Tiểu học Phước Hậu
 
 
 
 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT  ngày 30/1/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục  phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành  Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ công văn Số: 673/PGDĐT-GDTiH ngày 04/6/2020 của Phòng GD&ĐT Cần Giuộc V/v Sao gửinội dung thông báo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 ,năm học 2020-2021 trên địa bàntỉnh Long An;
Căn cứ báo cáo số 48/BC-THPH ngày 25/4/2020 của Trường Tiểu học Phước Hậu V/v báo cáo kết quả tố chức thực hiện lựa chon sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;
Trường Tiểu học Phước Hậu thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 đã được Hội đồng  lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 như sau:
 
STT Tên Bộ sách Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Kết quả Tổng số phiếu (CBGVNV tham gia bình chọn) Tỉ lệ %
phiếu chọn
Tổng số phiếu chọn Tổng số phiếu không chọn
1 Cánh Diều Tiếng Việt 1 Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh. Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 13 0 13 100
    Toán 1 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 13 0 13 100
    Tự nhiên và xã hội 1 Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 13 0 13 100
    Đạo đức 1 Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh. Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 13 0 13 100
    Mĩ Thuật 1 Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 13 0 13 100
    Âm nhạc 1 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Đỗ Thanh Hiên. Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 13 0 13 100
    Giáo dục thể chất Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 13 0 13 100
    Hoạt động trải nghiệm 1 Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế. Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 13 0 13 100
    Hoạt động trải nghiệm 1 Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Thắm. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam   13 13 0
Trên đây là thông báo kết quả lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Phước Hậu. Trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:
- CBGV.CNV;
- PHHS;
- Lưu VT
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Hoàng Thụy
2018 © Trường Tiểu học Phước Hậu
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An